Tài trợ quốc gia cho nghệ thuật

The National Endowment for the Arts is an independent federal agency that funds, promotes, and strengthens the creative capacity of our communities by providing all Americans with diverse opportunities for arts participation.

National Endowment for the Arts sẽ phân phối $75 triệu tiền tài trợ cho các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận trên cả nước để giúp các thực thể này sống sót sau khi đóng cửa hoạt động buộc phải đối phó với sự lây lan của COVID-19. Thông tin chi tiết về thời gian và các ứng dụng đang được phát triển và sẽ được công bố ngay khi chúng có sẵn.

NOTE: This is an article that was published 3/22/2020. For more information on CARES Act Grant program look here:https://www.arts.gov/grants-organizations/CARES/grant-program-description

To learn more about this resource, please visit:

Status

Khu vực

Topics

Who is it for?

Languages:

Câu hỏi ngay lập tức về sức khỏe của bạn?
Đường dây nóng y tế công cộng quận King 
206-477-3977

viVietnamese